งาน Better Being Hospital

      Better Being Hospital เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็ก ซึ่งทางเราได้ให้บริการตรวจสอบระบบ Network ทั้งหมด วาดแบบระบบ Network ติดตั้งระบบ Firewall และระบบ Server ให้ใหม่ด้วยครับ